DZIENNIK LIBRUS

 

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

Pedagog szkolny – Urszula Napiórkowska

 zapraszam na ul. Siedlecką 9 – gabinet pedagoga naprzeciwko świetlicy

 • konsultacje w pon i wt od 15.30 do 16.00
 • Poniedziałek 10.30 – 16.00
 • Wtorek 11.00- 16.00
 • Środa 11:00 – 16.25
 • Czwartek 11.00 – 15.30
 • Piątek 8:00 – 12:30

Każdego dnia mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi.”

Janusz Korczak

 

Uczniu, zwróć się do pedagoga, gdy:

 • Czujesz,że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem , smutkiem.
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły,którymi chcesz się podzielić.
 •  Przyjdź z każdą sprawą, o której chcesz porozmawiać!

Rodzicu zwróć się do pedagoga , gdy:  

 • Niepokoi Cię zachowanie dziecka.
 • Zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się.
 • Chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjach.
 • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania.
 • Masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc.

 Rozporządzenia MEN z dn. 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  przypisane szkolnemu pedagogowi zadania:

 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów,  w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki.
 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki.
 • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
 • Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 • Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.