DZIENNIK LIBRUS
Licznik wejść



KALENDARZ SZKOLNY

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od dnia 22 marca do 11 kwietnia 2021r., naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej. Nie ulegają zmianie zasady funkcjonowania przedszkola i oddziałów przedszkolnych. Nadal na terenie szkoły odbywać się będą konsultacje dla uczniów klas ósmych, zajęcia rewalidacyjne i spotkania z nauczycielami wspierającymi. Opieka świetlicowa przysługuje dzieciom osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I-III. Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEIN z dnia 18 marca 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19