DZIENNIK LIBRUS
Licznik wejśćKALENDARZ SZKOLNY

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu powstał 1 września 2017 r. Składa się z przedszkola i szkoły podstawowej. Jest placówką przyjazną, która zapewnia dobrą opiekę, rozwija talenty i skutecznie przygotowuje do dorosłości. Jesteśmy po to, aby wyposażać uczniów w wiedzę, umiejętności oraz postawy niezbędne do dalszego kształcenia. Naszym celem jest rozwijanie kreatywności, asertywności i wychowanie dzieci i młodzieży zgodne z wartościami chrześcijańskimi. Pielęgnujemy dziedzictwo kulturowe  oraz doskonalimy funkcjonowanie uczniów w społeczeństwie.


RODO- ZDALNE NAUCZANIE -UCZEŃ

RODO- ZDALNE NAUCZANIE – NAUCZYCIEL

Wpłaty elektroniczne za wyżywienie

Opłaty za :  wyżywienie w przedszkolu, godziny dodatkowe w przedszkolu, wyżywienie w  oddziałach 0-8 prosimy uiszczać przelewem lub w sekretariacie szkoły przy ulicy Siedleckiej 9 w nieprzekraczalnym terminie do  5 każdego miesiąca. Numer konta do wpłat: Bank Spółdzielczy w Siedlcach O/Skórzec 77 9194 0007 0055 0143 2000 0820

 

 


V  Spartakiada Integracyjna - 17.09.2020 r.

Opublikowano: 17.09.2020

17 września w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu odbyła się  V  Spartakiada Integracyjna. Podczas imprezy, w rozgrywkach sportowych, stanęły w szranki osoby o różnym stopniu sprawności z 5 placówek diecezji  siedleckiej. Organizatorami imprezy byli: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu  i  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skórcu.  Sportowcom przygotowano  sześć konkurencji sprawnościowych. Zwycięskim drużynom wręczono  pamiątkowe puchary a wszyscy  uczestnicy spartakiady otrzymali pamiątkowe medale.

Galeria zdjęć


„EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY W CZASIE NAUCZANIA ZDALNEGO".

Opublikowano: 7.09.2020

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 17 WRZEŚNIA 2020 r. w
godzinach 12.00 – 14.00.


Palan lekcji w I semestrze 2020/2021. od 07.09.2021 r.

Opublikowano: 5.09.2020

PLAN PO ZMIANACH – OBOWIĄZUJE OD 07.09.2021


WPŁATY ZA WYŻYWIENIE

Opublikowano: 3.09.2020

PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT ZA WYŻYWIENIE  WE WRZEŚNIU PO OTRZYMANIU KARTECZEK  Z INFORMACJĄ O KWOCIE NALEŻNOŚCI ZA OBIAD. OD  7.09.2020 R.  WZNAWIAMY  WYDAWANIE POSIŁKÓW.


Opublikowano: 31.08.2020

Kliknij obrazek aby zapoznać się z procedurami


Opublikowano: 31.08.2020

Kliknij na obrazek aby przeczytać list


Opublikowano: 31.08.2020

Kliknij na obrazek aby zapoznać się z treścią listu


KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA

Opublikowano: 31.08.2020

Odpłatność za wyżywienie

Opublikowano: 31.08.2020
  • Odpłatność za obiady  we wrześniu  2020 wynosi 4 zł ( stawka dzienna)w klasach I – VIII 
  • Pełne wyżywienie w oddziale „0” wynosi 7 zł (stawka dzienna)

Dowożenie uczniów od 2.09.2020 r.

Opublikowano: 31.08.2020
 • OD 02.09.2020  DOWOŻENIE WG. DOTYCHCZASOWEGO ROZKŁADU JAZDY – ROZKŁAD JAZDY

UWAGA

 • Przypominamy o konieczności przestrzegania zasad obowiązujących w transporcie publicznym -zasłaniania nosa i ust, oraz zachowania bezpiecznej odległości.

 


Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Opublikowano: 27.08.2020

1 września 2020 r. (wtorek)

Klasy ,,0″ i ,,I” spotykają  się z p. dyrektorem i wychowawcami w sali gimnastycznej. Pozostałe klasy spotykają się z wychowawcami wg porządku podanego  w tabeli.

 • Klasy,, 0″ spotkanie z uczniami i rodzicami o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej w budynku przy ulicy Siedleckiej 1
 • Klasy,, I” spotkanie z uczniami i rodzicami o godzinie 10.00 w sali gimnastycznej w budynku przy ulicy Siedleckiej 9
  ULICA SIEDLECKA 1      
KLASA WYCHOWAWCA SALA GODZINA WEJŚCIE
2 a p. Martyna Kluczek 15 9.15 główne
2 b p. Urszula Sitarz 14 9.15 główne
3 a p. Magdalena Susfał -Kowalczyk 35 9.15 główne
3 b p. Anna Iwanek 16 9.15 główne
  ULICA SIEDLECKA 9      
KLASA WYCHOWAWCA SALA GODZINA WEJŚCIE
4 a p. Krzysztof Chromik 33 9.00 boczne od zachodu
4 b p. Sławomir Niciporuk 21 9.00 boczne od zachodu
5 a p. Aneta Kowalczyk 16 9.45 główne
5b p. Dorota Piekart 32 9.00 boczne od zachodu
6 a p. Agnieszka Redosz 12 9.45 główne
6 b p. Dorota Barej-Woźniak 35 9.45 boczne od zachodu
7 a p. Ewa Borkowska 3 9.00 główne
7 b p. Edyta Surowiec 36 9.45 boczne od zachodu
8 a p.  Maria Kryńska-Szostak 7 9.45 główne
8 b p. Monika Zielińska 13 9.00 główne

Przypominamy o konieczności zasłaniania nosa i ust, dezynfekcji rąk oraz zachowania bezpiecznej odległości.


Opublikowano: 26.08.2020


Wykaz podręczników i ćwiczeń do nauki religii

Opublikowano: 25.08.2020

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Opublikowano: 20.08.2020

Gmina Skórzec w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 34 999 800,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 27 999 840,00 zł.


Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Opublikowano: 19.08.2020

100. ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ

Opublikowano: 15.08.2020

100 lat temu, w 1920 r. miała miejsce przełomowa kampania wojny polsko-rosyjskiej z lat 1919-1921. Bitwa Warszawska (13-25 sierpnia 1920 r.) była wielkim zwycięstwem Wojska Polskiego, które tocząc ciężkie walki powstrzymało i ostatecznie zmusiło do szybkiego odwrotu oddziały Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej. Zwycięstwo pozwoliło w perspektywie kilku miesięcy na podpisanie korzystnego dla strony polskiej zawieszenia broni, a następnie formalnego zakończenia wojny w postaci traktatu ryskiego z 18 marca 1921 r. Wojna ta była największym konfliktem zbrojnym stoczonym przez tworzone wówczas Wojsko Polskie o zachowanie niedawno odzyskanej niepodległości i określenie granic odradzającej się po ponad wiekowej niewoli Polski.


Powstanie Warszawskie – Pamiętamy

Opublikowano: 1.08.2020

Powstanie Warszawskie (1 sierpnia – 3 października 1944) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Powstanie  było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR i polskim komunistom. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę  przed wkroczeniem Armii Czerwonej licząc, że uda się w ten sposób wzmocnić międzynarodową pozycję rządu RP na uchodźstwie oraz powstrzymać realizowany przez Stalina proces wasalizacji i sowietyzacji Polski. Po wybuchu powstania Armia Czerwona wstrzymała ofensywę na kierunku warszawskim, a radziecki dyktator konsekwentnie odmawiał udzielenia powstaniu poważniejszej pomocy. Wsparcie udzielone powstańcom przez USA i Wielką Brytanię miało  symboliczny charakter i nie wpłynęło w sposób istotny na sytuację w Warszawie. W rezultacie słabo uzbrojone oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną kapitulacją 3 października 1944 roku.

 


Odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty

Opublikowano: 29.07.2020

Informujemy , iż zaświadczenia  można odbierać w sekretariacie szkoły  w piątek, 31.07.2020 r. , w godzinach:

 • klasa VIII A  12.30-13.30
 • klasa VIII B  13.30-14.30

Przypominamy o konieczności założenia maseczki i  posiadania własnego długopisu.


Zakończenie roku w ZS-P w Skórcu. Relacja TV WSCHÓD

Opublikowano: 1.07.2020

https://www.facebook.com/telewizjawschod/videos/2934643659991855/


Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Opublikowano: 26.06.2020

26 czerwca 2020 r. odbyło się zakończenie roku szkolnego 2019/2020. Wydarzenie miało charakter historyczny. Pierwszy raz w dziejach polskiej oświaty  uroczystość  miała miejsce  w czasie ogólnoświatowej pandemii. Obowiązywał  ścisły reżim  sanitarny: dystans, maseczki , rękawiczki i stosowanie płynu do dezynfekcji. Liczba zaproszonych  uczniów została ograniczona do klasy 8 a, 8 b i 10 uczniów ze średnią ocen powyżej 5,40. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu – pan Wojciech Zgorzałek podziękował uczniom za pracę  w zdalnej szkole. 70 uczniów  otrzymało  świadectwa z wyróżnieniem. Tradycyjnie p. dyrektor wręczył nagrodę dla  najlepszego ucznia kończącego szkołę.  Zaszczyt ten spotkał dwóch uczniów z klasy 8 a, Karola Oknińskiego i Pawła Kopra , którzy uzyskali identyczną średnią. Na uroczystość  przybył  Wójt Gminy Skórzec – pan Jerzy Długosz, który wręczył  stypendia I i II stopnia za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Statuetką dla najlepszego ucznia  uhonorował Karola Oknińskiego  z klasy 8 a.

Galeria zdjęć

 

 


Wakacyjne życzenia

Opublikowano: 25.06.2020

Drodzy Uczniowie,

rok szkolny 2019/2020 okazał się wyjątkowym w historii edukacji. We wrześniu nikt z nas nie przypuszczał, że będziemy się  uczyć w zupełnie inny sposób niż znany nam dotychczas.  Okres zdalnej edukacji postawił przed każdym z Was nowe wyzwania. Bez wątpienia zmobilizował do podejmowania inicjatyw, większej samodzielności, odpowiedzialności i dyscypliny. Finalnie okazało się, że ten egzamin zdaliście bardzo dobrze. Discord, Messenger, Classroom, Skype, Teams, Moodle nie miały dla Was żadnych tajemnic i nie były przeszkodą w poszerzaniu wiedzy i zdobywaniu umiejętności.     Jestem z Was dumny.     

  Dziękując za cały rok szkolny, życzę Wam słonecznych wakacji, wspaniałego, bezpiecznego wypoczynku, wielu niecodziennych przygód oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu


Zakończenie roku szkolnego

Opublikowano: 25.06.2020

 


Zakończenie roku szkolnego dla oddziałów przedszkolnych.

Opublikowano: 25.06.2020

Zwykle to dzieci żegnają przedszkole, przygotowują uroczyste akademie. Ten rok był inny… wyjątkowo trudny dla wszystkich. Bardzo nam przykro, że 26.06 nie mogliśmy się spotkać. W nieco innej formie chcemy serdecznie podziękować naszym wychowankom i ich rodzicom za owocną współpracę w roku szkolnym 2019/2020.


Odbiór świadectw promocyjnych

Opublikowano: 24.06.2020

W związku z pismem Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 22.06.2020 r. i  wytycznymi  GIS informujemy, iż w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu  nie będzie tradycyjnego zakończenia roku szkolnego  z akademią i uroczystym wręczeniem świadectw w dniu 26 czerwca. Uczniowie lub rodzice z klas I-VII mogą odbierać świadectwa w trybie indywidualnym  od  26.06.2020 r. w sekretariacie szkoły przy ul. Siedleckiej 9 z zachowaniem procedur związanych z pandemią  COVID-19.

Harmonogram odbioru świadectw:

 • 29.06-30.06.2020 r. klasy I-III
 • 01.07-03.07.2020 r. klasy IV-VI
 • 04.07.2020 r. klasy VII

Możliwy odbiór świadectw w innym terminie.


Zwrot Tabletów

Opublikowano: 23.06.2020

Rodzice, którzy  wypożyczyli  tablety ze szkoły proszeni są o zwrot sprzętu  w terminie do 25 czerwca 2020 r. do godziny 15.00.


Bezpieczne wakacje

Opublikowano: 23.06.2020

Prezntacja wykonana przez Karola Oknińskiego z klasy VIIIa


Bezpieczne wakacje według klasy 5a i 7b

Opublikowano: 23.06.2020

Już w piątek, 26 czerwca, ostatni dzwonek oznajmi nam początek wakacji. To czas odpoczynku, zabaw i radości. Jednak nie zapominajmy o swoim i innych bezpieczeństwie. Każdy kto spędza nad wodą, na górskich wędrówkach, czy też w miejscu zamieszkania powinien pamięć o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Zapoznajcie się z nimi dzięki pracom przygotowanym przez uczniów klasy 5a: Marty  Barei, Julity Kopczyk, Małgosi Kruk, Roksany Mrozowskiej, Mai Redy i Heleny Zdanowskiej, a także 7b: Oliwii Borkowskiej, Filipa Dubera, Dominiki Koć, Mai Kosyl, Nikoli Lewandowskiej, Dominiki Pływacz, Pauliny Piekart, Julii Rzewuskiej i Nikodema Wiącka. Prace przygotowane zostały pod kierunkiem pań” Agnieszki Redosz i Moniki Zielińskiej.


#GaszynChallenge

Opublikowano: 22.06.2020

Zasady bardzo proste, osoby nominowane muszą wykonać 10 pompek lub przysiadów . Jeżeli wykonają ćwiczenie, wpłacają minimum 5 zł, jeżeli nie, wpłacają minimum 10 zł na konto Zosi. W filmikach z realizacją wpisujcie #GaszynChallenge  Można łamać zasady, ale tylko w górę. Dziękujemy za nominację Szkole Podstawowej w Dąbrówce Stanach.

Do dalszej zabawy nominujemy:
Grupę Biegaczy ,,Skórzec Biega”
Zakon Marianów w Skórcu
Szkołę Podstawową w Gołąbku


DWIE GODZINY DLA RODZINY!!!

Opublikowano: 21.06.2020

WAŻNE DATY

 • 15 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Rodzin,
 • 26 maja przypada  święto wszystkich mam,   
 • 1 czerwca Dzień Dziecka,
 •  23 czerwca Dzień Ojca.

Wszystkie te niezwykle ważne święta oddziały przedszkolne  0b, 0c obchodziły pod hasłem „DWIE GODZINY DLA RODZINY!!!”  Z racji tych  wydarzeń dzieci z oddziałów 0b, 0c  oraz  ich rodziny miały spędzić jak najwięcej czasu wspólnie. Każda rodzina  miała możliwość w dowolnej formie zaprezentować swoje talenty recytatorskie, wokalne, taneczne, sportowe czy plastyczne, którymi mogli się z nami podzielić.  Celem naszym było wzmacnianie więzi rodzinnych. Zachęcałyśmy, aby dzieci „‚rzuciły” laptopy, tablety, a rodzice przestali bezustannie zerkać w telefony. Lepiej chwycić za skakankę, piłkę, zagrać w gry planszowe, karty, statki, wyskoczyć na krótką przejażdżkę rowerową- spędzić ten czas aktywnie RAZEM !  Zależało nam, by te szczególne dni  spędzone były swobodnie,  bez pośpiechu tylko ze sobą  z dala od codziennych problemów i zmartwień. Drobiazgi w codzienności- to one tworzą nasze wspomnienia i te krótkie momenty niech zapadną w pamięci rodzin na zawsze.

  Aneta Duk-Czeluścińska   

Urszula Seremak

 


Harmonogram zwrotu podręczników

Opublikowano: 16.06.2020
 • Klasy 8 – 19.06.2020 (piątek)

8a – 9.00-10.30 + lektury

8b – 10.30-12.00 + lektury

 • Klasy 7 – 22.06.2020 (poniedziałek)

7a – 9.00-10.30

7b – 10.30-12.00

 • Klasy 6 – 23.06.2020 (wtorek)

6a – 9.00-10.30

6b – 10.30-12.00

 • Klasy 5 – 24.06.2020 (środa)

5a – 9.00-10.30

5b – 10.30-12.00

 • Klasy 4 – 25.06.2020 (czwartek)

4a – 9.00-10.30

4b – 10.30-12.00

Książki muszą być zapakowane w papierową lub plastikową torbę. Na wierzchu torby proszę przykleić kartkę z imieniem i nazwiskiem oraz ilością zwracanych książek.   

 

Bibliotekarz

Monika Zielińska

 

 

 


Egzamin ósmoklasisty

Opublikowano: 12.06.2020

W dniach 16, 17, 18 czerwca 2020 roku zostanie przeprowadzony egzamin ósmoklasisty wg harmonogramu:
• z języka polskiego 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9.00 – 120 minut (możliwość wydłużenia do 180 minut)
• z matematyki 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9.00 – 100 minut (możliwość wydłużenia do 150 minut)
• z języka obcego nowożytnego 18 czerwca 2019 r. (czwartek) – godz. 9.00 – 90 minut (możliwość wydłużenia do 135 minut)

Dodatkowe informacje o egzaminie

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 31 lipca br. Tego samego dnia uczniowie poznają swoje wyniki oraz otrzymają zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13:00.

O CZYM  NALEŻY PAMIĘTAĆ  PODCZAS EGZAMINU 


Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Opublikowano: 8.06.2020


Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br.

Opublikowano: 4.06.2020

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO „NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”

Opublikowano: 4.06.2020

W naszej szkole został przeprowadzony konkurs plastyczny on-line pt.„Nie pal przy mnie, proszę” zorganizowany przez Urszulę Sitarz i Aleksandrę Kurosad.

Głównym celem konkursu było kształtowanie u dzieci i rodziców postaw odpowiedzialności za własne zdrowie i uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego, związane z biernym paleniem. Adresatami konkursu byli uczniowie klas 1-3, których zadaniem było wykonanie plakatu  nawiązującego do profilaktyki antytytoniowej oraz wpływu palenia tytoniu na zdrowie.

Liczba uczestników konkursu wynosiła 13 osób.

Wyniki konkursu:

 • I miejsce – Aleksandra Strzalińska kl. I b
 • II miejsce – Liliana Turek kl. II b, Damian Grochowski kl. II a
 • III miejsce – Janek Adamiak kl. I b, Mikołaj Adamiak kl. I b

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy !


Wyniki Konkursu profilaktycznego z okazji "Światowego Dnia bez papierosa”

Opublikowano: 4.06.2020

Pedagog szkolny we współpracy z biblioteką szkolną dwa tygodnie temu ogłosiły konkurs na napisanie krótkiej formy literackiej (wiersz, fraszka) na temat szkodliwości palenia papierów. 

 • I miejsce uzyskała  Roksana Mrozowska z klasy Va
 • II miejsce uzyskała Julita Cabaj z klasy IV a
 • III miejsce uzyskał  Mikołaj Dołęga z klasy IV b

Uczniowie otrzymują 5 z języka polskiego i pochwałę. Wszyscy którzy nadesłali prace otrzymują pochwały za udział w konkursie. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy  p. U. Napiórkowska i p. M. Zielińska

Więcej…

 


Older Entries »